stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Województwo małopolskie

Miłocin-Kolonia (k. Lublina) D

Zemborzyce-Dąbrowa (k. Lublina) D
Kurhan kultury trzcinieckiej.
W: Sprawozdania Archeologiczne 38, s. 201

Mętów (k. Lublina) PAPP
Kurhan

Krzczonów (Lubelszczyzna) W
Są tu 3 kurhany z X w. ukryte w grupce œrednich drzew, widocznej z doœć daleka. Miejsce to znajduje się niedaleko od centrum Krzczonowa, po wsch. stronie drogi do Chmiela.
W: PAPP

Las Stocki, Drzewce, Klementowice (Lubelszczyzna) ´
Były tu grobowce megalityczne.

Karmaniowice (Lubelszczyzna) ´
Chyba już zniszczone grobowce megalityczne, póŸnoneolityczne.

Dubeczno (k. Włodawy, Polesie) O
Kurhan kultury trzcinieckiej
W: Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1987 r., Lublin 1987, s. 15

Siedliszcze (k. Woli Uhurskiej, Chełmszczyzna) O
Kurhan wczesnoœredniowieczny, na którym założono mogiłę powstańców styczniowych.

Chełm PAPP
Kurhany i Górka – śœwięte wzgórze w centrum miasta

Horodyszcze (k. Chełma) O
Kurhan Dziewicza Góra

Sawin (k. Chełma) O
14 kurhanów koło tej osady, w lesie Borek

Łopiennik Górny (k. Chełma) O
Kurhany, rzekomo grobowce Jaćwingów pobitych przez Leszka Czarnego.
Barbarówka, Depułtycze Królewskie, Depułtycze Stare, Kamień, Serebryszcze, Strupin Mały (k. Chełma) PAPP
Kurhan

Plisków-Rakołupy, Pobołowice, Putnowice Wielkie, Stańków (k. Chełma) PAPP
Kurhany

Józefin (k. Chełma) PAPP
Kopiec

Rejowiec Fabryczny (k. Chełma) PAPP
Kurhan wczesnoœśredniowieczny na skraju miasta przy drodze do Pawłowa (tzw. „Mogiłka Szwedzka”).

Krynica, Rejowiec (k. Rejowca Fabrycznego) PAPP
Kurhan


Buœno, Majdan Nowy (Chełmszczyzna) PAPP
Kurhany

Józefów (k. Krasnegostawu) PAPP
Kopce

Wiszenki k. Krasnegostawu) PAPP
Kurhan

Lipsk (Zamojszczyzna), Opole, Łaziska (k. Puław), Mentowo (Lubelszczyzna) ´
Kurhany z słowiańskie z ok. X w.

Lipcze (Kotlina Hrubieszowska) PAPP
4 wielkie kurhany, zapewne gockie.

Tyszowce (k. Hrubieszowa) O
Co najmniej 16 kurhanów kultury trzcinieckiej, czꜶciowo zniwelowanych.

Chyżowice vel. Czyżowice (k. Hrubieszowa) PAPP
Kurhany

Dominikanówka, Ruda Żelazna (k. Tomaszowa Lubelskiego) PAPP
Kurhany

Hubinek-Łubcze-Nedeżowo-Werszcyca (k. Tomaszowa Lubelskiego) D
Kurhany kultury ceramiki sznurowej, z wtórnymi grobami kultury mierzanowickiej (2 poł. III tys. – 1 poł. II tys. p.n.e.). 60 kurhanów (częœć rozoranych) na miejscowych kulminacjachpłd. garbu Grzędy Sokalskiej, co 300-500 metrów, często po 2-3 koło siebie. Na całej Grzędzie rozrzucone pojedyncze kurhany.
W: Archeologia Polski ŚŒrodkowo-Wschodniej III, str. 61, 69
Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce Œrodkowowschodniej, s. 73

Biała Góra (k. Tomaszowa Lubelskiego) O
W okolicy są podobno kurhany kultury ceramiki sznurkowej z 2.200 r. p.n.e. (przepięknie zwane księżycowymi mogiłkami).

Hubale (k. Zamoœcia) O
43 kurhany ciałopalne z VI-IX w. n.e. w tutejszym rezerwacie faunistycznym.

Piekiełko (Roztocze) O
Kamienne kręgi, wały
www.most.org.pl/kamienie/teksty.htm

Łysa Góra k. Radecznicy, Chełmowa Góra i Góra Œw. Rocha k. Krasnobrodu (Roztocze) O
ŒŚwięte góry

Zjawienie/Miasteczko k. Lipska (Roztocze) O
Wały i kurhany z VIII-IX w. n.e.

Guciów (k. Zwierzyńca, Roztocze) D
Kurhany ciałopalne z VII-IX w. (Lędzian lub Wiœlan) niedaleko wsi, zaroœnięte lasem, oraz kurhany z epoki bršzu (na wzgórzu Monasterzysko).
W: Człowiek, sacrum, œrodowisko: miejsca kultu we wczesnym œredniowieczu, Wrocław 2000, s. 209
Lipie (Roztocze) PAPP
Kurhany

Łukawica (Południoworoztoczański Park Krajobrazowy) PAPP
2 kurhany kultury wielbarskiej i cmentarzyska kurhanowe kultury ceramiki sznurkowej (schyłek II tys. p.n.e.).
www.tomaszow.lub.com.pl/rozt/dane/mapa/l6.html
W: Materiały archeologiczne II, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 1960
Brzezinki (k. Łukawicy) PAPP
6 + 3 (?) kurhany kultury ceramiki sznurkowej

Dachnów (k. Lubaczowa) ´
Kurhany wczesnoœredniowieczne
W: Materiały archeologiczne I, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 1959

Nisko-Przędzel (k. Stalowej Woli) O
Kurhany neolityczne i wczesnoœredniowieczne

Sarzyna (k. Leżajska) PAPP
Kurhan

Chodlik (k. Opola Lubelskiego) PAPP
Grodzisko z wałami wys. do 2 ½ m, a niedaleko w dół Chodelki œlady 2 mniejszych grodzisk. W maju organizowany jest tu festyn archeologiczny.

Osmolicie (k. Chodlika) ´
Domniemane grodzisko z okresu plemiennego (VIII-IX w.n.e.), należšce do zespołu grodzisk wokół Chodlika.

Komaszyce, Puszno Skokowskie (k. Opola Lubelskiego) PAPP
Kurhan

Miedniki (Lubelszczyzna), Ossolin (Wyż. Sandomierska), Pacanów (Kielecczyzna) ´
Były tu grobowce megalityczne kultury pucharów lejkowatych, podobne do dolmenów.

Witkowice (k. Ropczyc, Rzeszowszczyzna) PAPP
Kurhan

Sandomierz PAPP
ŚŒwięte góry Salve Regina i Żmigród
W: Człowiek, sacrum, œrodowisko: miejsca kultu we wczesnym œredniowieczu, Wrocław 2000, s. 67

Dacharzów (k. Sandomierza) O
Kurhan kultury trzcinieckiej z XV w. p.n.e.
http://archeo.umcs.lublin.pl/html/pracow/taras/ht_bad.html

Kleczanów (k. Sandomierza) D
37 kurhanów i œwięty gaj
W: Człowiek, sacrum, œrodowisko: miejsca kultu we wczesnym œredniowieczu, Wrocław 2000, s. 74

Lipnik, Głazów (k. Kleczanowa)O
Kurhany

Stodoły (k. Sandomierza) PAPP
Kurhany

ŚŒwięcica (k. Sandomierza) PAPP
Kurhany

Leszczków, Łopata (k. Sandomierza) PAPP
Kopiec

Kichary Nowe (gm. Dwikozy, Ziemia Sandomierska) O
Grobowiec megalityczny z nasypem ziemnym (wykopaliska IAiE PAN).

Łysa Góra W
Łysa Góra jest miejscem œświętym starej wiary o wielkim pięknie i spokoju (naznaczonym dziœś niezbyt urokliwymi zabudowaniami i koszmarnym masztem telewizyjnym, oczywiśœcie). Zabytkiem kamiennym są tu wały kultowe (podobno z VII-X w. n.e.) ograniczające niegdyœ œświętą przestrzeń na szczycie góry, niestety doœć słabo dostrzegalne.
W: Religia pogańskich Słowian, Kielce 1968, s. 47
E. i J. Gąssowscy: Łysa Góra we wczesnym œredniowieczu, 1970

Tumlin W
ŒŚwięta góra, wały kultowe
Ta œwięta góra, nazywana Grodowš, jest niezwykle sugestywnym obrazem tego, jak obchodzimy się z naszš Matkš Ziemiš i œwiętoœciami naszych pradziadów. Z oddali jest wcišż piękna, łagodnego kształtu, pokryta żywš, oddychajšcš zasłonš gęstego lasu. Pielgrzym, który wspinać się dziœ na niš będzie, czy z zach. strony, łagodniejszš œcieżkš od Wyrowców (zapene starym szlakiem Œwiętogór), czy też stromym podejœciem od Podegrodzia, Wykieńskiej Góry i Kamienia, wcišż odnaleŸć może na jej grzbiecie uspione dawne echa, œlady spłoszonych leœnych duchów, kanciaste głazy pełne niedopowiedzeń o tym, co tu się kiedyœ działo... Ale zaraz czeka go okrutny obraz: jakby jakich drapieżny, przewrotny a nienasycony olbrzym pożerał œwiętš górę kawałek po kawałku jak tort. Potwór ten przybrał tu postać kopalni czerwonego piaskowca, która wraz z dawniejszš kopalniš rudy – pochłonęła tak znacznš częœć wsch. krańca Góry, że kaplica, ustawiona tu kiedyœ pewnie w pogańskim miejscu kultu, otoczona jest urwiskami niczym na wšskim morskim cyplu-ostańcu pod naporem żywiołu. Na jej tyłach znajdujš się podobno resztki kultowych wałów, ale gdyby nie zapewnienia archeologów, nie sposób byłoby ich odróżnić od reszty tegopogórniczego krajobrazu. Zgroza, po której leczyć się musiałem powrotem na grzbiet Góry, do leœnych duchów, które nie chcš słyszeć o potworze.

Można tu dojechać autobusami z Kielc (do Wyrowców albo Miedzianej Góry), ewentualnie kolejš do Tumlina.
24/6/02
W: Religia pogańskich Słowian, Kielce 1968, s. 61

Dobrzeszowska Góra (k. Kielc) O
Okršg kamienny, z „dziedzińcem” u wejœcia.
W: Z Otchłani Wieków 45, 1979, s. 35-40 i 122-127

Przysucha (k. Radomia) O
Wały kamienne na górze Puszcza
Krzemionki Opatowskie PAPP
W tutejszej starożytnej kopalni krzemienia były podobno komory-sanktuaria Wielkiej Matki. dziœ – rezerwat (udostępnione 2 szyby)i skansen archeologiczny, w którym PMA organizuje pokazy archeologii eksperymentalnej (w tym roku 26 lub 27 czerwca).
http://www.wsisiz.edu.pl/~fijalkow/miejsca.html
http://www.primtech.net/flint/poland.html
http://www.abc.edu.pl/Nauka/a1.htm

Malice Koœcielne (k. Opatowa) O
2 grobowce megalityczne dł. 80 m, typu kujawskiego, ale bez obstawy czoła, przynajmniej jeden z kamiennym murkiem biegnšcym przez œrodek.
W: Archeologia Polski Œrodkowowschodniej III, 49

Żerniki Górne (k. Buska) PAPP
Kurhany kultury trzcinieckiej.
W: Concordia..., Warszawa 1996, s. 135

Kolosy (k. Wiœlicy) PAPP
2 kurhany ze starszej epoki bršzu.

Miernów (k. Wiœlicy) PAPP
Kurhany kultury ceramiki sznurowej

Kobylniki (k. Wiœlicy) O
Kurhan (ew. kopiec)

Stradów-Zagaje Stradowskie (k. Skalbmierza) PAPP
Mogiła Stradowska –kurhan kultury ceramiki sznurowej, także grodzisko 750 m od koœcioła w Stradowie (tzw. Zamczysko), z dobrze zachowanym, potężnym wałem (2-6 m wys. od majdanu) i fosš.
W: Człowiek, sacrum, œrodowisko: miejsca kultu we wczesnym œredniowieczu, Wrocław 2000, s. 216

Rosiejów (k. Skalbmierza) PAPP
Kurhany kultury trzcinieckiej.

Pałecznica (k. Skalbmierza) D
Kurhan (kultury ceramiki sznurowej)
W: Sprawozdania archeologiczne 40, str. 113

Słonowice (k. Kazimierzy Wielkiej) O
Miejsce kultowe i cmentarzysko grobowców kujawskich kultury pucharów lejkowatych. Niestety nasypy się nie zachowały, więc jedyna nadzieja w ewentualnej rekonstrucji po wykopaliskach.
Bejsce, Krzczonów, Szczotkowice (k. Kazimierzy Wielkiej) PAPP
Kurhan

Opatkowiczki (k. Kazimierzy Wielkiej) PAPP
Kurhan
http://www.busko-zdroj.com.pl/fly/inne.htm

Czarnocin (k. Kazimierzy Wielkiej) O
Kurhan
http://www.busko-zdroj.com.pl/fly/inne.htm

Jakuszowice (k. Kazimierzy Wielkiej) PAPP
Kopiec

Królewice, Grodowice, Brodek (k. Kazimierzy Wielkiej) O
Kurhany (ew. kopce)

Stryczowice (gm. Waœniów) O
Grobowiec „kujawski” kultury pucharów lejkowatych (wykopaliska PMA i Œwiętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego).

Góra Chełmno (k. Radomska) PAPP
Grodzisko kultowe z wałem kamiennym
W: Prace i materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, nr 3, 1958, s. 127
Łódzkie Studia Etnograficzne, 5, 1963, s. 101

Orłów (k. Miechowa) PAPP
Kurhan

Kalina (k. Herbów Nowych/Częstochowy) W
Kamienny kršg
Z dzieciństwa pamiętam niewielki kamienny kršg (właœciwie dwa leżšce obok siebie) w miejscowoœci Kalina. Byłem tam po latach, znalazłem w niewielkim lasku, który w międzyczasie (czterdzieœci parę lat!) wyrósł, częœciowo zniszczony, porozrzucany kršg: duży głaz narzutowy, dookoła którego na niewielkim pagórku ustawiono mniejsze kamienie. Chyba dwanaœcie, jeżeli pamiętam dobrze. Te kamienie, jak mi opowiadano w dzieciństwie, gdy byłem tam na wakacjach, "rosnš". Niestety nie urosły. Duży głaz przyniósł tam oczywiœcie diabeł, istnieje cała legenda o zapadniętym koœciele itd. Jest to prawdopodobnie niewielki kurhan, lub miejsce kultu. Drugiego kręgu (dwu dużych głazów, jak mi się wydaje ze znakami runicznymi -"znaki kopyt diabelskich") już nie odnalazłem.
W miejscowoœci Herby Nowe należy skręcić szosš (dawna betonówka) na Psary. Pierwsza miejscowoœć to Kalina. Między Kalinš a Olszynš, po prawej stronie szosy, tuż za wsiš, na niewielkim zakręcie należy skręcić w polnš drogę, która doprowadzi (jakieœ 200 metrów) do niewielkiego lasku: tam jest kršg.

Hebdów (k. Krakowa) O
Kurhany (ew. kopce)

Proszowice (k. Krakowa) D
Kurhany (Wiœlan z IX-X w. n.e.?)
www.proszowice.um.pl/mapa2.html

Kraków W
Kopce Krakusa i Wandy
Łatwo pominšć je zwiedzajšc Kraków, pełen tylu innych czarownych atrakcji, ale zdecydowanie warte sš zobaczenia.
Kopiec Krakusa nie tylko ma bardzo strome zbocza, ale stoi do tego na znacznym wyniesieniu krakowskich Krzemionek (zwanym Lasota), więc widok zeń nielichy w pogodny dzień, ale przede wszystkim to miejsce o bardzo silnej energii – można sobie tylko wyobrażać jakie wrażenie robiło w czasach, gdy było bielejšcš z oddali œwištyniš, wokoło nie było kamienic, ruchliwych ulic, torów kolejowych ani smogu. A może było jeszcze ciekawiej: ostatnio zwrócił mi uwagę p. Przemysław Pilich na niezwykle ciekawš informację podanš przez prof. Wiktora Zina. Otóż podobno podczas wykopalisk kopca w latach 1930-ych natrafiono w Kopcu na korzenie potężnego dębu. Podobno prof. Władysław Szafer, botanik, który badał te korzenie ocenił jego wiek na nie mniej niż 500 lat, a to oznacza, że drzewo mogło mierzyć około 40 metrów. To był dopiero widok!

Kopiec Wandy ma inny nieco charakter, jakby bardziej uładzony. Stoki ma znacznie łagodniejsze, jest jakby oswojony wijšcš się po nich œcieżkš i platformš na szczycie. Stoi też na terenie płaskim – tuż za murem Huty Sendzimira zresztš, co jest doœć upiorne i skłania do niewesołych refleksji cywilizacyjnych. Z wierzchołka widać jak na dłoni Kraków, w tym i Kopiec Krakusa, zwłaszcza pięknie o zachodzie słońca. (Podobno oba Kopce i Wawel tworzš równoramienny trójkšt.) Uwaga na pyły z Huty (niełatwo zmyć!) i komary-mutanty o żarłocznoœci piranii i wielkoœci os.

Oba Kopce można znaleŸć na planach miasta, a najlepiej dojechać tam tramwajem. Na Kopiec Krakusa najlepiej teraz wchodzić spod Cmentarza Podgórskiego.

http://www.podgorze.pl/index.php

Biskupice (k. Wieliczki) O
Grodzisko „łużyckie” na Bukowej Górze i domniemane na Chełmiku.

Jawczyce (k. Wieliczki) ´
Kurhany kultury pucharów lejkowatych („obsypane kamieniami”)

Krakuszowice (k. Gdowa) O
Kurhan, wg legendy grobowiec Krakusa (Kroka) Młodszego.

Zator O
Kurhan (ew. kopiec)

Marcyporęba (k. Krakowa) O
Grodzisko z epoki bršzu

Gorzeń Grn. (k. Wadowic) O
Grodzisko „łużyckie” na Grapie.

Barwałd Dolny (k. Wadowic) O
Grodzisko z wczesnej epoki żelaza niedaleko ruin œredniowiecznego zamku.

Żywiec (Beskidy) O
Grodzisko wielokulturowe na górze Grójec (użytkowane w epoce bršzu, okresie lateńskim i wczesnym œredniowieczu)
Kornatka-Burletka (k. Dobczyc, Beskid Makowski) PAPP
Kilka kurhanów ciałopalnych z VII-IX w. pod Trupielcem (kiedyœ było co najmniej 20) i 3 inne grupy kurhanów.
www.myslenice.pl/historia/index.html

Bierówka (k. Jasła) D
2 kurhany kultury ceramiki sznurkowej.
www.teams.karpaty.edu.pl/trzcinica/ogolnie.htm
W: Acta Archaeol. Carp. 29 (1990), s. 99-124 i 143-146

Niepla (k. Jasła) O
Kurhan kultury ceramiki sznurkowej
W: Jan Machnik, Wyniki badań kurhanu kultury ceramiki sznurowej w Niepli, gm. Jasło, stan. 14, [w:] Badania archeologiczne w województwie kroœnieńskim 1990-1991, Krosno, 1992, s. 6.

Brzezowa (k. Jasła) O
Œlady grodziska Wiœlan (IX-X w.) na wzniesieniu zw. Walik.

Krajowice (k. Jasła) PAPP
Kurhany kultury ceramiki sznurkowej i pozostałoœci grodziska z XII-XIII w.
http://www.teams.karpaty.edu.pl/trzcinica/56.htm

Lubla (k. Jasła) O
Kurhan kultury ceramiki sznurkowej.

Trzcinica (k. Jasła) O
Grodzisko wczesnoœredniowieczne „Wały”
http://www.teams.karpaty.edu.pl/trzcinica/56.htm

Łubienko (k. Jasła) O
Kurhany, częœciowo zrekonstruowane po wykopaliskach.
W: Acta Arch. Carp. 29, 215

Toki (k. Jasła) PAPP
Kurhany

Odrzykoń-Czarnorzeki (k. Krosna) PAPP
Cmentarzysko kurhanowe i grodzisko na Sokolcu, k. zamku Kamieniec.

Wietrzno-Zboiska (k. Dukli) O
Kurhany (ciałopalne) i grodzisko
www.teams.karpaty.edu.pl/jasiolka/grodzisk.htm

Trepcza (k. Sanoka) PAPP
Kurhany + 2 grodziska: Fajka i Horonda
W: Człowiek, sacrum, œrodowisko: miejsca kultu we wczesnym œredniowieczu, Wrocław 2000, s. 210

Łęki Dukielskie, Lesko, Huzele k. Leska PAPP
Kurhany

Uherce Mineralne (k. Leska) PAPP
Kurhan

Olszanica (k. Uherców) O
Płaski kurhan zw. Tatarskš Mogiłš na pobliskim wzgórzu, koło cmentarza.

Łukawica (k. Leska) O
Grodzisko Horodyszcze z XI w.

Hoczew (k. Leska) W
Grodzisko
Arcyciekawe grodzisko pochodzšce z X-XI w.  n.e., leży na południe od Leska, a było jednym z głównych ogniw linii grodów obronnych nad Sanem. W skład tej linii wchodziły także grodziska w Horodku (widoczne wzgórze grodowe), Posadzie Leskiej (widoczny przekop przez wzgórze i relikty wałów) i koło dawnej wsi Studenne (zachowały się relikty wałów ziemnych i dobrze zarysowana fosa). Niewykluczone, że na miejscu grodziska w Studennem istniał ok. VIII - IX w. n.e. kamienny kršg.

Jest to grodzisko pierœcieniowate; jego wały sš doœć dobrze widoczne, ale dużo się naszukałem zanim znalazłem ten obiekt. Kulminacja grodziska jest dobrze zachowana, ale wały zostały uszkodzone od strony zachodniej w czasie, kiedy Austriacy kopali tu okopy i wznosili szańce. Większš częœć obiektu pokrywa gęsty las. Do obiektu można dojœć przechodzšc przez most na Hoczewce niedaleko skalnego progu (rezerwat przyrody nieożywionej), następnie trzeba skręcić w lewo i wejœć w las pokrywajšcy Górę Grodzisko (ok. 500 m n.p.m.). Teraz trzeba już kluczyć idšc w kierunku północnym, gdyż w lesie nie ma praktycznie œcieżek.

Paniszczew (pow. bieszczadzki) O
Kurhany wczesnoœredniowieczne koło wsi.
W: Andrzej Potocki, Bieszczady wokół zalewów, 1999

Przemyœl PAPP
W dzielnicy Zniesienie jest kurhan z 1.700-1.450 r p.n.e. (tzw. Kopiec Tatarski), a na górze zamkowej pozostałoœci grodziska z X-XII w. (resztki wału i rotundy).

http://www.kki.krakow.pl/pioinf/przemysl/zabytki/kopiec/kopiec.html

Krasiczyn (k. Przemyœla) PAPP
Kopce

Gaje, Sólca (k. Przemyœla) PAPP
Kopiec

Morawsko (k. Jarosławia) O
Kurhan kultury ceramiki sznurkowej
W: Jan Machnik, Zapomniany kurhan kultury ceramiki sznurowanej w Morawsku k. Jarosławia, Rocz. Przem. 31 (1995), s. 3-22Autorzy haseł na tej stronie:

Barwałd Dolny, Hoczew, Karmanowice, Łukawica, Marcyporęba, Osmolicie, Paniszczew, Żywiec – Cezary Namirski

Kalina – Jacek Hohensee (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Horodyszcze – Marta Fituła,

Krzemionki Opatowskie i Łysa Góra - Jarosław Pokrzywnicki i Marek Sodolski,

Krzczonów – Jerzy Walczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i Marek Sodolski,

Chełm – Marta Fituła i Marek Sodolski,

pozostałe - Marek Sodolski


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u