stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Podlasie i Mazowsze

Bocheń k. Łowicza
Grodzisko, w pobliskich Świącach domniemane miejsce pogańskiego kultu.

Bogoria Górna (k. Łowicza)
Kurhany i „kręgi kamienne”

Bogucin (k. Ciechanowa, Mazowsze)
Było tu zdaje się kiedyś po ok. 100 kurhanów kultury wielbarskiej.

Brzeźno  

Czerwin
(k. Ostrołęki, Mazowsze) O
Na okolicznych wzgórzach są kurhany sprzed 5.000 lat, z nasypami ziemnymi.

Cecele
(k. Siemiatycz, Podlasie) D
4-8 kurhanów kultury wielbarskiej.
W: Sprawozdania Archeologiczne 24, str. 81
PAPP

Czekanów
(k. Sokołowa Podlaskiego) ´
Kurhany słowiańskie z VII-VIII w.

Czarna Wielka
(k. Siemiatycz, Podlasie) PAPP
Pogańskie cmentarzysko grobów z obstawą kamienną (typu mazowieckiego, XII-XIII w. n.e.) i grupa kurhanów.

Czarna Cerkiewna, Sady
(k. Siemiatycz, Podlasie) PAPP
Kurhany

Dzierzgówek, Kamień
(k. Mławy, Mazowsze) PAPP
Kurhany

Dmochy-Rodzonki
(nad Brokiem, Mazowsze)
6 kurhanów kultury wielbarskiej.

Dzwonek

Gródek Leśœny
k. Przysuchy, Ziemia Radomska) O
Œświęta góra z wałami i rzeŸbami kamiennymi
http://priv4.onet.pl/ols/paguns/pg2/09.htm

GoŸździk
(k. Garwolina, Mazowsze) PAPP
3-4 kurhany kultury wielbarskiej, niegdyśœ podobno i „kamienny krąg”

Grochy Stare
(k. Łap, Białostocczyzna) D
Kurhany "rostołckie" tj. gockie z III-IV w., ok.. 600 m na wsch. od wsi Grochy, na łagodnym stoku doliny szerokiej Strugi (wpadającej do Narwi) - mogą być już rozkopane - oraz kilkanaœcie następnych, częœciowo zniszczonych 9 km na płd. wsch. od wsi.
W: Archeologia żywa nr 2 (7) 1998
PAPP

Horodyszcze
(k. Wisznic, Podlasie) O
Kurhany z X-XI w. n.e.

Jaktorów
(k. Grodziska Mazowieckiego) D
2 kurhany w odległoœci 10 m, „typu siedlemińskiego” z III-IV w. n.e., czyli kultury archeologicznej przeworskiej, tj. Lugiów/Wandalów. Co ciekawe, w jednym z nich (o œr. ponad 20 m) znaleziono wewnętrzny „krąg kamienny” otaczający grób ciałopalny.
W: J. Kazimierski (red.), Dzieje Grodziska Mazowieckiego, 1989
Informator Archeologiczny 1971, str. 119
PAPP

JatwieŸź Mała
(k. Dąbrowy Białostockiej) PAPP
Cmentarzysko z kamieniami

Jasionowa Dolina (k. Janowa, Białostocczyzna) W
Kurhany
Trzy duże, choć mocno rozkopane, kurhany gockie łatwo znaleŸć za wsią. Na rozstaju we wsi trzeba pójœć boczną drogą i dalej szlakiem przez kładkę na strudze. Kurhany musiały być niegdyœ bardzo dostojne, a jeden z nich zachował swą godnoœć do dziœ i nic to, że ludzie – o wstydzie! – urządzili sobie w nim œmietnisko. Między kurhanami stał jeszcze nie tak dawno dom mieszkalny (może na resztkach czwartego kurhanu), koło jednego z kopców była piwniczka, a koło innego – budynek gospodarczy, dziœ rozebrany. Ciekawe jak się tam mieszkało? Niegdyœ było tu podobno co najmniej 12 kurhanów, okreœlanych jako „książęce”.
Jasionowa leży obok drogi do Sokółki, która prowadzi dalej do Trzcianki, gdzie podobno jest grodzisko.
W: Archeologia Żywa nr2 (7) 1998
PAPP

Jamiołki-Kowale

Kitki
(k. Mławy, Mazowsze)
2 kurhany kultury wielbarskiej, bruki kamienne.

Dzierzgówek, Kamień
(k. Mławy, Mazowsze) PAPP
Kurhany

Koźlaki    

Krupice
(k. Siemiatycz, Podlasie) PAPP
Kurhany i pogańskie cmentarzysko grobów z obstawą kamienną (typu mazowieckiego, XII-XIII w. n.e.).

Kutowa
(k. Hajnówki, Podlasie) PAPP
4-5 kurhanów kultury wielbarskiej.

Kotłówka
(k. Hajnówki, Podlasie) O
1-5 kurhanów kultury wielbarskiej.

Kucyk
(k. Sokołowa Podlaskiego) PAPP
Kurhany

Kęsocha
(k. Mławy, Mazowsze) PAPP
Kurhany
W: ŚŒwiatowid 33, 141

Kraœśnicza Wola
(k. Grodziska Mazowieckiego) PAPP
Kurhan

Kuraszewo
(k. Hajnówki, Podlasie) O
2 kurhany kultury wielbarskiej (IV-V w.) i pogańskie cmentarzysko grobów z obstawą kamienną (typu mazowieckiego, XII-XIII w. n.e. !).

Klukowo
(k. Siemiatycz, Podlasie)
Kurhan kultury wielbarskiej.

Kołoząb
(k. Płońska, Mazowsze)
„Kamienny krąg”

Kraszewo
(k. Ciechanowa, Mazowsze) ´
Kurhan „łużycki” z brukiem kamiennym
W: Miœkiewicz 1968a

Kąty (pow. Kolno),
Mątwica (k. Łomży) O
Kurhany kultury wielbarskiej, niegdyśœ podobno i „kamienne kręgi”

Kozerówka
(k. Drohiczyna, Podlasie) O
Kurhany

Kamień
(k.Hajnówki, Podlasie) PAPP
Koœcia Górka” – kurhan XI-XII w. n.e.

Kojły
(k. Hajnówki, Podlasie) PAPP
Kurhan

Łęgonice
(k. Nowego Miasta nad Pilicą)
Kurhany

Młodziano-Jankowo

Kąty (pow. Kolno),
Mątwica (k. Łomży) O
Kurhany kultury wielbarskiej, niegdyœ podobno i „kamienne kręgi”

Miastkowo
(k. Łomży) ´
Kamienny prostokąt

Niewiadoma-Grodzisk
(k. Sokołowa Podlskiego) PAPP
Groby z obstawami kamiennymi i grodzisko

Otalążka
(k. Grójca Mazowieckiego)
Kamienny nasyp na uroczysku nad Mogielanką.
W: Z otchłani wieków 38, str. 118
http://priv4.onet.pl/ols/paguns/pg2/09.htm

Okopy (k. Suchowoli) O
Kurhany we wsi

Puszcza Białowieska W

ŒŚwięte miejsce

Na początku trafiłem na omszały kamień oparty o pień œciętego drzewa (na oko jakieœ 40x40x40, może mniej). Otacza je betonowy popękany pierœcień. Na kamieniu wyryty jest krzyż i symbole. Na bokach litery "KWLMWBNI" i data 20X1947. (Nie dam głowy czy "kamień" nie był odlany z betonu.) Pod kamieniem stopa odciœnięta w cemencie kierującą się na południe. Dalej idąc w tym kierunku doszedłem do kręgu. Kamienie są nieduże, a przynajmniej mało widoczne (mało wystają nad ziemię). W kręgu jest pas zrobiony z kamieni – może to fragment jakiegoœ większego wzoru. Jest też jeden duży głaz. Już nie pamiętam jak to jest z roœlinnoœcią w kręgu, ale na pewno nie było w nim krzaków, a czy rosła trawa lub mech nie pamiętam. Oczywiœcie wokoło jest dużo krzewów i różnych roœlin. Nie wiem z ilu kręgów składa się całoœć. Na pewno jest jeden i chyba œlady drugiego większego (zdaje się, że był oznaczony jakimiœ kolkami.) Kawałek od centrum roœnie leœna grusza. Jest to niesamowite, bo rozdwaja się zaraz przy ziemi, a na wysokoœci ok. 2 m połączona jest konarem wyglądającym jak poprzeczka w drabinie- widziałem coœ takiego po raz pierwszy (zdjęcie tylko częœciowo oddaje jej niesamowitoœć). W okolicy kręgu rozdwaja się prawie każde drzewo (zwykle zaraz nad ziemia). Widziałem nawet brzozę zroœniętą z sosna na dole, przy ziemi. Krzewy są tez dziwne, bo mają powykręcane gałęzie. Rosną nietypowe dla puszczy gatunki: głogi, grusze i jabłonie. Wszystko wygląda tak jakby dawne miejsce kultu zostało na nowo odkryte zaraz po wojnie.
Znalazłem to miejsce właœnie takim jak opisał Sławek powyżej, dodam więc tylko trochę od siebie. Miejsce jest obecnie doœć starannie zagospodarowane jako œcieżka dydaktyczna „Miejsce Mocy”. Prowadzi przez nie drewniany pomost dla zwiedzających mokrą porą, są 2 punkty widokowe i ogrodzenie terenu. Same kamienie kręgu widoczne są właœciwie w jednym miejscu, gdzie widać jakby fragment okręgu z 3-4 głazów, 2 leżące na zewnątrz niego kamienie (być może oznaczające rytualne wejœcie do kręgu) oraz duży głaz wewnątrz kręgu o wyglądzie kamienia ofiarnego. Dalej za tym kamieniem stoi wspaniały centralny dąb o poczwórnym pniu. Pozostałe kamienie mogły się zapaœć w grząski grunt albo kryć się w bujnym poszyciu i krzakach wewnątrz kręgu. Drzewa rzeczywiœcie rozdwajają się niesamowicie. (pewien dąb próbował rozdzielić się na 6 pni!) – nawet widząc to na własne oczy wciąż mamrotałem, że to nie do wiary. tajemnica tego miejsca jest jedną z największych z jakimi się zetknąłem i to się tam jak najbardziej daje odczuć. Ciekaw jestem czy prowadzono tu jakieœ bliższe badania i czy może być tu związek z Gotami, którzy przecież pozostawili po sobie w okolicy wiele kurhanów, a na Pomorzu budowali kamienne kręgi?

Prowadzi tu czarny szlak z Białowieży. 18.8.99

http://www.most.org.pl/ZB/ZB/76/matela.html#geoman

Kurhany

Podobno w polskiej cz궜ci Puszczy znanych jest 88 stanowisk z 542 kurhanami (z czego w trzech północnych obrębach - 27 stanowisk ze 148 kurhanami). Są to podobno kurhany ziemne, czasem z wieńcami kamiennymi, charakterystycznie podzielone wewnątrz na 2 koncentryczne częœci, o œrednicy od kilku do 20 metrów. Datowane są na okres gocki (III-IV w.) i X-XIII w. Największe ich skupienia są w rezerwacie œcisłym Białowieskiego Parku Narodowego (niestety chyba poza trasą udostępnianą turystom), na uroczysku Szczekotowo nad Łutownią (131 kurhanów, przy czerwonym szlaku), koło Hajnówki, przy niebieskim szlaku za Sacharewem i nad Leœną, po obu stronach żółtego szlaku między przystankiem PKS Nieznany Bór a rezerwatem Głęboki Kąt, nad strumieniami Jelenka (wczesnoœredniowieczne, przy œcieżce edukacyjnej „Pod Dębami”) i Przedzielna k. Narewki oraz koło Teremisek. Pojedynczy kurhan jest też w rez. Głuszec, w oddziale 135A. Na własne oczy widziałem tylko doœć okazały kurhan koło nadleœnictwa w Białowieży, na 7 przystanku œcieżki dydaktycznej „Krajobrazy Puszczy” (przy czerwonym szlaku). O puszczańskich kurhanach pisał znany botanik, prof. Faliński, szukając œrodowiskowych uwarunkowań ich rozmieszczenia (są głównie w grądach i w œwietlistych dąbrowach, w pobliżu cieków wodnych); wysunął tez hipotezę, że kurhany lokalizowano w zagłębieniach powykrotowych.

18.8.99

Osmola
(k. Dziadkowic, Podlasie) O
Kurhan nieopodal koœcioła.

Radzanów
(Ziemia Radomska) O
Grodzisko „Koœcielna Góra”
http://priv4.onet.pl/ols/paguns/pg2/09.htm

Rybno
(k. Sochaczewa, Mazowsze) ´
Były tu długie kopce bezkomorowe kultury pucharów lejkowatych.

Rostołty
(k. Białegostoku) ´
5 kurhanów kultury wielbarskiej.

Rostki
(k. Ostrołęki, Mazowsze) PAPP
Kręgi kamienne, może też kurhany

Rogów
(k. Sokołowa Podlaskiego) O
Kurhany ciałopalne z XI-pocz. XII w. n.e. (tzw. „Tureckie Mogiły”)

Rogowo
(gm. Repki, Podlasie) O
Cmentarzysko kurhanowe wczesnoœredniowiecznej kultury „kurhanów ciałopalnych”, tzw. „Tureckie Mogiły”.

Stara Sławogóra
k. Mławy, Mazowsze)
„Kręgi kamienne”

Strzyżew
(k. Sochaczewa, Mazowsze) PAPP
Kurhan

Średzińskie     

Skiwy Małe
(k. Siemiatycz, Podlasie) PAPP
2 kurhany kultury wielbarskiej i groby z obstawami kamiennymi.

Stare Radzikowo
(k. Czerwińska n/Wisłą, Mazowsze) O
Œświęte Wzgórze Gaik
W: L. Matela, Potega kamieni, s. 131

Stawiska
(k. Mińska Mazowieckiego), Zembry (k. Siedlec)
Kamienne kwadraty

Skarbowo    

Siemiatycze-Łojki PAPP
Kurhan

Tańsk-Przedbory
(k. Mławy, Mazowsze) PAPP
Groby z obstawą kamienną i grodzisko

Tykocin
(nad Narwią) O
Grodzisko

Teolin-Białousy

Uœśnik
(k. Łomży)
Kurhany "rostołckie" tj. gockie z III-IV w. (mogą być już rozkopane).
W: Archeologia Żywa nr2 (7) 1998

Wilczyca
(k. Poddębic, Ziemia Łódzka) ´
Kurhany „łużyckie”

Warszawa W
Kamienny krąg, grodzisko
 
Tak, tak – stolica też ma swój kamienny krąg! Krąg jest bardzo elegancki i robi mocne wrażenie. Kamienie są duże i zróżnicowane: niektóre to typowe obłe narzutowce ustawione na sztorc, inne wyglądają jak obrobione ludzką ręką, mają ostre krawędzie. Jest tu 12 kamieni na obwodzie, a w œrodku wysoki i ładny menhir.

Kiedy oglądałem ten krąg po raz pierwszy, stał on jeszcze na płd. skraju Pola Mokotowskiego, za stawem, przy ul. Rostafińskich. Na jednym z kamieni wisiała tabliczka wyjaœniająca, pod którą było bardzo wielu zainteresowanych. W ogóle było tyle ludzi, że z trudem udało mi się zrobić zdjęcia, na których oprócz warszawiaków byłyby widoczne jakieœ kamienie; odbywał się właœnie festiwal z okazji Dnia Ziemi, przy którego okazji krąg ustawiono. Kamienie zwożono wywrotkami za pieniądze Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, a inicjatywa miała na celu m.in. ochronę otaczającego terenu, tj. Parku im. J. Piłsudskiego, przed zakusami inwestorów. Potem zaczęły się kłopoty i krąg trzeba było przenieœć przed pobliski nowy budynek Biblioteki Narodowej, gdzie wygląda chyba jeszcze piękniej. Przeniesiono też tablicę informacyjną i założono oœwietlenie centralnego menhira.

Krąg osiągnął w ten sposób zupełnie ucywilizowany, miejski wygląd i jest mu z nim do twarzy!

Najlepszy dojazd z Centrum – metrem do stacji Pole Mokotowskie.

25.4.99/26.5.00

Odkryto też w Warszawie grodzisko z początku X w., na Zagórkach w Starym Bródnie. Ma być podobno rekonstruowane, czy widać coœ w terenie – nie wiem.
http://www.targowek.waw.pl/przewodnik/grodzisko.htm

Wojsze
(k. Ostrołęki, Mazowsze) PAPP
Kurhan

Waśœki, Łosinka
(k. Hajnówki, Podlasie) PAPP
Kurhany

Zameczek
(k. Radomia)
„Kamienne kręgi”

Stawiska
(k. Mińska Mazowieckiego), Zembry (k. Siedlec)
Kamienne kwadraty

Zajęczniki
(k. Siemiatycz, Podlasie) PAPP
Kurhany

Zbucz
(k. Hajnówki, Podlasie) ´
Kurhany „Mogiłki-Grabniak” (z XII-XIII w. n.e.?)


Autorzy haseł na tej stronie:

Puszcza Białowieska: św. miejsce – Sławek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i Marek Sodolski

Puszcza Białowieska: kurhany – Paweł Pawlaczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i Marek Sodolski

pozostałe – Marek Sodolski


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u