stowarzyszenie badań kamiennych kręgów

Tarczyny (k. Lidzbarka, Sasinia)

Grodzisko

Grodzisko koło wsi Tarczyny, zwane podobno Starym Szańcem, jest doœć niezwykłe. Całkiem szerokie i okrągłe u podstawy, znacznie zwęża się ku górze wysokiego do 15 m wału, którego korona – nieregularnie owalna – obejmowałaby bardzo mały majdan. Obejmowałaby, gdyby on tam był! Tymczasem, zamiast majdanu rozpoœciera się przed nami strome zapadlisko wałów, upodabniając wnętrze grodziska do wulkanicznego leja. Co więcej, znaczną częœć owego leja zajmuje pagórkowaty nasyp, stykający się z wałem częœcią swojego obwodu. O ile obecny wygląd odpowiada oryginalnemu, należałoby stanowczo wykluczyć nie tylko mieszkalną, ale i refugialną funkcję grodziska. Oczywiœcie nadawałoby by się ono œwietnie i jedynie do odprawiania obrzędów, zapewne na wewnętrznym nasypie, wyœmienicie widocznym z dowolnego miejsca na szczycie wałów.

W sierpniu 2001 r. odwiedziłem tam zorganizowany przez władze lokalne, TV Polską i lokalnych wydawców prasy "piknik archeologiczny". Pokazano tam m.in. stanowisko archeologiczne zlokalizowane ok. 100 m od grodziska nad jeziorem. Archeolodzy, którzy pracowali przy tym stanowisku wyjaœniali, ze odkryto tu wioskę, która w różnych okresach składała się z kilku lub kilkunastu domostw. Funkcją tej wioski to służenie mieszkańcom grodziska. Rzeczywiœcie widzieliœmy tam ładnie odsłonięte palenisko, przygotowane przekroje warstwy kulturowej wraz z powtykanymi jak rodzynki w ciasto fragmentami glinianych garnków.
 
Grodzisko wznosi się u nasady cypla nad Jez. Grądy, naprzeciwko wsi o tejże nazwie. Od lądu oddziela je głęboka fosa, a trafić tu można polnymi drogami zarówno z Tarczyn jak i z Grądów. Datowane jest na XI-XII w. n.e. i podobno stanowi rezerwat archeologiczny, ale w terenie nijak nie oznaczony. Miejsce wioski widoczne jest z szosy Kielpiny-Grady. Od œcieżki wiodącej z szosy do grodziska trzeba skręcić w prawo ok. 50m tuz przed przekroczeniem wzniesienia, za którym, gdyby iœć prosto, schodzi się już do jeziora. Miejsce wykopalisk leży obecnie na skraju lasu.


 

aktualne fazy księżyca aktualności co się dzieje na naszej gwieźdźie
stat4u